Robert Hall

Chinese Snuff Bottles

图录

如欲购买以下任何图录,  请与我们联络。

 

 

«中国鼻烟壸十六- 缘分»

   «中国鼻烟壸十五 - SB收藏»
                                 

«中式呢»

30

 

«中国鼻烟壶- 苏黎世瑞特堡博物馆»
45英镑

 

«中国鼻烟壶八-中国制造:景德镇瓷器鼻烟壶»
40英镑

 

 

«中国鼻烟壶七- 皇家爱好»
40英镑

 

«中国鼻烟壶六–Copley 收藏»
 

(绝版)

 

«中国鼻烟壶五- Trojan 收藏»
35英镑

 

«中国鼻烟壶四- 波士顿拍卖图录»
30英镑

 

«中国鼻烟壶三- 香港会展中心展览»
40英镑

 

«中国鼻烟壶二  - Marian Mayer收藏»
40英镑

 

«中国鼻烟壶一-伦敦会议中心展览»

(绝版)